Friday, May 9, 2008

有一种 ~~

有一种手语叫眼泪
有一种饥饿叫无助
有一种背影叫凄凉
有一种沉默叫惊醒
有一种行为叫模式
有一种感动叫分享
有一种对比叫反差
有一种关爱叫祝福
有一种期望叫神话
有一种生命叫顽强
有一种辛酸叫自力
有一种工作叫生还
有一种痛失叫奉献
有一种童年叫辛酸
有一种算盘叫计较
有一种讨薪叫无奈
有一种爱情叫放弃
有一种幸福叫报复
有一种陪伴叫一生

No comments: